- PIERWSZA POMOC


Podstawowym obowiązkiem kierującego jest udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Pojęcie "pierwsza pomoc" oznacza natychmiastowe zabiegi do czasu zapewnienia osobom poszkodowanym opieki lub pomocy lekarskiej. Pierwsza pomoc obejmuje opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, prowizoryczne unieruchomianie i sztuczne oddychanie. Czynności te mają na celu utrzymanie życia poszkodowanego do czasu przybycia fachowego personelu medycznego. Podstawowymi czynnościami ratowniczymi przy udzielaniu pierwszej pomocy są: 
Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane (dotyczy wszystkich numerów
ratunkowych):
JAKI? – rodzaj wypadku (np. zderzenie samochodów, upadek z drabiny, utonięcie, itp.),
GDZIE? – miejsce wypadku,
ILE? – liczba poszkodowanych, 
JAK? – stan poszkodowanych,
CO ROBISZ? – informacje o udzielonej dotychczas pomocy,
KIM JESTEŚ? – dane personalne osoby wzywającej pomoc (numer telefonu, z którego dzwonisz).
Gdy istnieje dodatkowe niebezpieczeństwo (np. cysterna) – poinformuj o tym. 
BARDZO WAŻNE JEST  , ABY WYZNACZYĆ JEDNA OSOBĘ  ( najlepiej wskazując palcem np. Pan w zielonej bluzce ))DZWONI POD 112 !  
ALARMOWE NUMERY :
 
Wyróżniamy dwa sposoby sztucznego oddychania: 
 
"usta-usta" - Sztuczne oddychanie tą metodą należy przeprowadzić w następujący sposób:  
"usta-nos" - Sposób ten polega na zamknięciu ust poszkodowanego i wdmuchiwaniu mu powietrza do płuc poprzez jego nos. Częstotliwość wykonywania oddechów powinna wynosić około 16 razy na minutę. Jeżeli po czterech wdmuchnięciach nie wyczuwa się tętna, należy rozpocząć masaż serca. 
 
Masaż serca - Ma on na celu przywrócenie tętna poszkodowanego. W celu wykonania masażu serca należy:  
ZACHŁYSNIĘCIE (ZADŁAWIENIE )
 
Stan, w którym ciało obce przedostaje się do krtani lub tchawicy zamiast do przełyku.
Przyczyny:
 • spożywanie posiłków w pośpiechu, w biegu,
 • spożywanie dużych kawałków jedzenia,
 • trzymanie w jamie ustnej przedmiotów niejadalnych: gumy do żucia, zakrętki od długopisu itp.
Objawy: 
 • utrudnienie w oddychaniu,
 • atak duszenia się,
 •  trzymanie się oburącz za gardło.

 

Postępowanie przy udzieleniu pomocy :

Przeciwskazania Rękoczyn Heimlicha :
 • osoby nieprzytomne, 
 • dzieci ,
 • kobiety w ciąży ,
 • ludzie o znacznej otyłości.
 
PORAŻENIE PRĄDEM
Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka. 
 
Postępowanie przy udzieleniu pomocy :
Wezwanie karetki pogotowia
Ocena obrażeń ciała:

W zależności od stanu przytomności poszkodowanego:

OPARZENIE

Jest to uszkodzenie skóry, błony śluzowej(w zależności od stopni oparzenia także głębiej położonych tkanek lub narządów) wskutek działania ciepła, żrących substancji chemicznych(stałych, płynnych, gazowych), prądu elektrycznego, promieni słonecznych– (UV), promieniowania(RTG, UV i innych ekstremalnych czynników promiennych).

Postępowanie przy udzieleniu pomocy :

Natychmiast przystąp do schładzania powierzchni  oparzonej wykorzystując w tym celu polewanie rany zimną wodą lub nadmuch zimnego powietrza.Zabieg ten należy prowadzić przez 20 do 30 minut. Wzywamy pogotowie jeżeli wystąpiło poparzenie :

 • I stopnia - obejmuje 30%powierzchni ciała 
 • II stopnia -obejmuje 20% powierzchni ciała
 • III stopnia - obejmuje 5-10% powierzchni ciała 

NIE ZDZEJMUJ UBRANIA Z MIEJSCA POPARZENIA ! 

NIE PRZEMYWAJ MIEJSCA OPAREZNIA ŻADNYMI PŁYNAMI DO DEZYFEKCJI ANI NIE UŻYWAJ MAŚCI ! 

ZŁAMANIA KOŚCI KOŃCZYN GÓRNYCH 

Postępowanie przy udzieleniu pomocy :

 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • ocenić rozległość urazu i poprosić poszkodowanego, aby podparł złamaną rękę zdrową dłonią, jeśli złamanie jest otwarte, to w miejscu rany założyć opatrunek osłaniający i umocować go do zdrowej skóry,
 • ułożyć złamaną rękę na lekkim podwyższeniu (plik gazet, deseczka) i założyć temblak wykonany z chusty trójkątnej (lub odwinąć odzież i przypiąć temblak agrafką do ubrania),
 • wezwać pogotowie, okryć poszkodowanego kocem termicznym,
 • kontrolować czynności życiowe,
 • reagować na zmiany, wspierać psychicznie. 

ZŁAMANIA KOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH

Postępowanie przy udzieleniu pomocy :

Rzadko kiedy złamana noga układa się w wyproście. Często bywa wykręcona, podwinięta, a przemieszczanie jej może się przyczynić do dalszych uszkodzeń i wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego. złamanie kości piszczelowej oraz strzałkowej Jeśli konieczny jest transport poszkodowanego, to jego kończyny dolne należy całkowicie unieruchomić. Można do tego wykorzystać:

 • deseczki,
 • pliki gazet,
 • parasol itp.,
 • pamiętając, aby obłożyć je miękkimi przedmiotami (ręcznik, szal, sweter), zwłaszcza w okolicy stawów.

Jeżeli nie ma sztywnych przedmiotów, to uszkodzoną nogę należy obłożyć zrolowanym kocem i w kilku miejscach przymocować do niej zdrową. Trzeba pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas poruszania złamanej nogi – najlepiej w ogóle tego unikać.

OMDLENIE

Krótkotrwała utrata przytomności na skutek nagłego, chwilowego niedoboru tlenu w mózgu. 

Postepowanie przy udzieleniu pomocy :

 • otworzyć okno, jeśli omdlenie zdarzyło się w pomieszczeniu, 
 • rozluźnić ubranie pod szyją osoby omdlałej,
 • ułożyć ją w pozycji czterokończynowej.

W tym celu osobę omdlałą układa się na plecach, z głową odwiedzioną do tyłu i na bok, po czym jedną ręką chwyta się kciuki obu jej rąk, a drugą – podkłada się powyżej stawów skokowych nóg i unosi wszystkie kończyny do góry.

PADACZKA - EPILEPSJA 

To przejściowe zaburzenie czynności mózgu wskutek nadmiernych i gwałtownych wyładowań bioelektrycznych w komórkach nerwowych, objawiające się nawracającymi  napadami drgawek, którym towarzyszy utrata świadomości i przytomności.

Objawy:
 •  osoba, która dostała ataku padaczki nagle pada na podłoże  
 •   nieprzytomna wydając z siebie krzyk,
 •  ciało staje się sztywne, 
 •  plecy wyginają się – faza kurczu,
 •  wargi mogą być sine natomiast głowa i szyja przekrwione,
 •  występuję zaciśnięcie szczęki, oddech może być głośny,
 •  na ustach pojawia się piana,
 •  po ataku mięśnie rozluźniają się, oddech staje się normalny,
 •  może nastąpić utrata kontroli zwieraczy,
 •  poszkodowany odzyskuje przytomność po kilku minutach 
 •   od zakończenia ataku,
 •  może być oszołomiony i dziwnie się zachowywać,
 •  po ataku zapada w głęboki kilkugodzinny sen

Postepowanie przy udzieleniu pomocy :

 •  ochrona poszkodowanego przed dodatkowymi urazami, 
 •  amortyzowanie wstrząsów,
 •  zapewnienie dostępu świeżego powietrza, rozluźnienie ubrania pod szyją,
 •  odsunięcie gapiów,
 •  zapewnienie bezpieczeństwa po ataku, pozycja boczna ustalona,
 •  zapewnienie komfortu psychicznego,
 •  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
 •  wezwanie karetki jeśli poszkodowany po ataku jest 
 •  nieprzytomny bądź atak trwa dłużej niż 10 minut,
 •  kontrolowanie czynności życiowych
WYPADKI KOMUNIKACYJNE 

Ratowanie poszkodowanych w wypadkach drogowych wymaga podejmowania szybkich decyzji i organizacji miejsca wypadku. W razie zauwa żenia wypadku na drodze należy:

 • zorientować się co do rodzaju wypadku i ewentualnych dalszych zagrożeń, 
 • zatrzyma ć prawidłowo własny samochód,
 • wyłączyć silnik i zabezpieczyć samochód przed stoczeniem się, 
 • włączyć światła ostrzegawcze (awaryjne), 
 • zabrać ze sobą apteczkę,
 • trójkąt odblaskowy,
 • koc termiczny
 • gaśnicę,
 • na pasie ruchu,po którym poruszał się uszkodzony pojazd, ustawić w odległo ści 30-50m odblaskowy trójkąt bezpieczeństwa.

Dla zwrócenia uwagi osób przejeżdżających można unieść mask ę samochodu. Je śli samochód powypadkowy tarasuje inny pas ruchu, to równie ż na tym pasie, lecz z przeciwnej strony, nale ży umieścić trójkąt ostrzegawczy. W nocy nale ży ustawić własny samochód, tak aby o świetlał światłami mijania miejsce wypadku.

EWAKUACJA POSZKODOWANYCH Z POJAZDÓW

Przeszkodą w wydobyciu rannych z pojazdu, szczególnie po czołowym zderzeniu, może być: 

 • zablokowanie drzwi, 
 • przesunięcie komory silnika wraz z przegrodą kolumny kierownicy do tyłu, a tym samym przyci śnięcie kierowcy do oparcia fotela, 
 • zgniecenie nadwozia w sposób uniemożliwiaj ący dostanie się do wnętrza,
 • ustawienie się samochodu na dachu.

W ka żdym wypadku, a szczególnie w tym ostatnim, nale ży przewidzieć mo żliwość wybuchu po żaru. Jeden ratownik powinien zatem wezwa ć natychmiast pomoc medyczną, policję i straż pożarną. W tym czasie druga osoba powinna przyst ąpi ć do ratowania poszkodowanych. Poszkodowanych wynosi się z pojazdu wówczas, gdy wymagaj ą tego okoliczno ści (np. gro źba zapalenia si ę samochodu) lub jest to konieczne ze względu na potrzebę zastosowania czynno ści ratunkowych (np. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatrzymania krwotoku).

KRWOTOK 

Przyczyną krwotoku zewnętrznego lub wewnętrznego jest przerwanie naczyń krwionośnych. W przypadku krwotoku tętniczego
 można zaobserwować tryskanie z rany jasnych strumieni krwi. W przypadku występowania silnego krwawienia należy na ranę położyć kawałek 
gazy lub innego czystego materiału i przymocować go opaską lub bandażem ze wzmożonym dociskiem. Jeśli opatrunek mocno nasiąka krwią 
(co ma miejsce na przykład przy krwotoku żylnym), to na opatrunek należy nałożyć mocno ściśnięty kawałek waty, gazy lub bandaża i silnie
 docisnąć opaską lub bandażem. Przy krwotoku tętniczym należy zastosować opatrunek uciskowy.
W przypadku zmiażdżenia lub obcięcia kończyny należy zastosować opaskę uciskową. Należy ją stosować tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy
 inne środki i przedsięwzięcia zawiodły. Opaskę uciskową należy pozostawiać na kończynie nie dłużej niż przez 1,5 godziny, gdyż inaczej 
może to spowodować niedokrwienie kończyny. W przypadku braku opaski uciskowej można zastosować w zamian rurkę gumową lub dętkę rowerową. 
W żadnym wypadku nie wolno stosować cienkich i nieelastycznych materiałów takich jak drut, sznurek lub żyłka. 
 
Postapienie w udzieleniu pomocy:
 • poszkodowanego należy ułożyć w pozycji leżącej lub pozycji przeciwwstrząsowej (w przypadku dużych krwotoków), 
 • jeżeli krwawienie dotyczy kończyny  unosimy ją, powyżej poziomu serca, 
 • stosujemy ucisk doraźny na ranę lub na najbliższą tętnicę doprowadzającą krew 
 • do rany, 
 • zakładamy jałowy opatrunek uciskowy: 
APTECZKA
 
Mimo iż posiadanie apteczki w samochodzie w naszym kraju nie jest konieczne, warto wozić ją ze sobą dla zachowania bezpieczeństwa
 innych oraz własnego. W apteczce powinny znaleźć się:
 • opatrunki jałowe (po 2 duże, średnie i małe) 
 • kompresy z gazy jałowej w różnych rozmiarach 
 • jałowa chusta trójkątna 
 • bandaże gazowe i co najmniej 1 bandaż elastyczny 
 • plastry wodoodporne różnych rozmiarów 
 • szeroki i wąski przylepiec 
 • rękawiczki lateksowe 
 • maseczka do sztucznego oddychania
 • nożyczki lub ostry nóż
 • mała latarka

Wyłącznie środki opatrunkowe !!!

 
Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK